Обяви и съобщения

<< Към всички обяви и съобщения

Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на свободен нежилищен имот /терен/- публична общинска собственост, за разполагане на преместваем обект, съгласно одобрена схема №55