Устройство на територията, кадастър и регулация, контрол по строителството