Често задавани въпроси

Актът за установяване на административно нарушение е част от административнонаказателната процедура, уредена в Закона за административните нарушения и наказания. Актосъставителят отправя покана за съставяне на акта в присъствието на лицето и ако последното не се яви, се съставя акт в негово отсъствие, който се изпраща до районната администрация по постоянен адрес на лицето за неговото предявяване. Именно въз основа на така съставения акт, Вие получавате покана да се явите в районната администрация за неговото връчване. С акта само се констатира извършването на нарушение, с него НЕ се налага глоба/имуществена санкция. В последващ етап от процедурата, въз основа на акта се съставя наказателно постановление (с което се налага съответното наказание) или се издава резолюция (с която се прекратява административно-наказателното производство). Срещу констатациите в акта могат да бъдат направени възражения в тридневен срок от датата на получаването му, които следва да бъдат разгледани от административнонаказващия орган преди издаването на наказателно постановление/резолюция за прекратяване на производството.
Наказателното постановление е последният акт в процедурата, уредена в Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), с който на нарушителя се налага съответното наказание (най-често глоба (за физически лица) или имуществена санкция (за юридически лица)). Същото се издава след съставен акт за установяване на административно нарушение, с което се констатира извършването на нарушението. Наказателното постановление се връчва по постоянния адрес на нарушителя – лично на него или на упълномощен негов представител. Наказателното постановление подлежи на обжалване пред съответния районен съд в седемдневен срок от датата на неговото връчване.