Защита на личните данни

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА СО-РАЙОН „НАДЕЖДА“

 

Обща Информация

Считано от 25 май 2018 г. Регламент (ЕС) 2016/679 (General Data Protection Regulation - GDPR) на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

Регламентът урежда правата и задълженията по  защитата на личните данни на физическите лица от всички държави членки на ЕС.

Столична Община, в качеството си на администратор на лични данни по смисъла на чл. 4, ал. 7 от Регламент (ЕС) 2016/679  осъществява дейността по събиране, обработване и съхранение на лични данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни.

Информация относно Администратора на лични данни

Наименование: Столична Община район „Надежда“

Седалище и адрес на управление: ул.“Кирил Дрангов“ № 55, гр. София - 1220

Данни за кореспонденция: ул.“Кирил Дрангов“ № 55, гр. София – 1220

Телефон: 02/ 495-17-96

Web site: http://www.so-nadejda.com/

E-mail:  info@so-nadejda.com

Координати за връзка с длъжностното лице по защита на личните данни

Име: Деница Биберова - Старши експерт "ЕПП"       

Данни за кореспонденция: ул.“Кирил Дрангов“ № 55, гр. София - 1220

Телефон: 02/ 4951185

Web site:  http://www.so-nadejda.com/

E mail:  lichnidanni@so-nadejda.com

Цели на обработването, за които са предназначени личните данни

Столична Община, район „Надежда“ събира, обработва и съхранява Вашите лични данни въз основа на нормативно установени задължения и/или в изпълнението на задачи от обществен интерес и в съответствие с чл. 6 ал. 1 от Регламент 2016/679 и по-конкретно за следното:

Подаване на жалба

В случай на установяване нарушаването на Ваши законни права и интереси имате право да подадете жалба до Комисията по Защита на личните данни.

Наименование:  Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: бул.“Проф. Цветан Лазаров“ № 2, гр.София - 1592

Данни за кореспонденция:  бул.“Проф. Цветан Лазаров“ № 2, гр.София - 1592

Телефон: 02 9153 518

Web site:  www.cpdp.bg

E-mail:  kzld@government.bg; kzld@cpdp.bg

Право на Достъп

Имате право на достъп до своите лични данни като изисквате и получавате информация за тяхното обработване.

Предоставянето на достъп до информация за обработването на Вашите лични данни е безплатно, като Столична Община, район „Надежда“  си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

Коригиране, изтриване („да бъдеш забравен“) и ограничаване обработването на данни

Имате право да коригирате личните си данни при установяване на неточност, както и право на възражение за обработване на Вашите лични данни.

Вие имате право да поискате от Столична Община, район „Надежда“ изтриване на личните Ви данни, когато е налице някое от посочените основания:

Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събирани или обработвани по друг начин в случаите когато нормативен акт не налага тяхното срочно съхранение;
 
При оттегляне на съгласието си в случаите когато нормативен акт не налага тяхното срочно съхранение;
Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни и не е на лице законово основание за тяхното обработване;
 
Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Столична Община
Столична Община няма основание да заличава лични данни, които са нормативно определени и следва да се съхраняват в законовите срокове.

Имате право да изискате Столична Община, район „Надежда“ да ограничи обработването на свързаните с Вас лични данни, когато:

Оспорите личните данни, за срок, който позволява на Столична Община, район „Надежда“ да провери точността на личните данни;
Обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
Столична Община район,  „Надежда“ не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Столична Община имат преимущество пред интересите Ви.

Правно основание за обработването

Административните услуги, които предлагаме изискват обработване и съхранение на лични данни, които са минимизирани. Тези данни са необходими за да бъде обработена и изпълнена съответната услуга според нормативната уредба на БГ и ЕС. Столична община, район „Надежда“ събира личните данни за конкретни, легитимни цели и личните данни не се обработват по-нататък по начин несъвместим с тези цели.

Срокове за съхранение на личните данни

Многообразието от услуги, които Столична Община район „Надежда“ предоставя, изисква и различен срок за съхранение на лични данни на хартиен/електронен носител, чийто критерии са определени от нормативната уредба в страната, а за останалите е приложим Списъка на видовете документи със срокове на съхранение на Столична Община, район „Надежда“.

Столична Община, район „Надежда“ съхранява лични данни по силата на приложимото законодателство съгласно предвидения срок.

Получатели или категории получатели на лични данни

Категориите получатели на лични данни, които Столична Община район „Надежда“ предоставя извън организацията:

На публични органи (Национална Агенция по Приходите, Национален Осигурителен Институт, Министерство на Вътрешните Работи, съдебни органи, контролни органи, органи на местното самоуправление и т.н.)
На обработващ лични данни (физическо или юридическо лице, което обработва личните данни от името на Столична Община район „Надежда“ и по негово нареждане или възлагане)

Принципи при събирането, обработването и съхраняването

При обработката, събирането и съхраняването на лични данни, Столична община район „Надежда“ се ръководи от следните принципи:

Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
Съотносимост с целите на обработка и свеждане до минимум на събираните данни;
Ограничение на целите на обработване;
Точност и актуалност на данните;
Ограничаване срока на съхранение на документи с лични данни;
Цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни
Други

Столична Община, район „Надежда“ не събира и не обработва лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, както и обработването на генетични и биометрични данни, данни за сексуалният живот или сексуалната ориентация на физически лица.